Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Park

Åstorps kommun utomhusmiljöer ska utgöra trivsamma platser för lek, rekreation, möten och vila.

Nya parker kommer att skapas och befintliga att utvecklas. I områden som växer genom förtätning är det vanligt att park och naturpark delvis tas i anspråk eller bebyggs helt.

 

Samtidigt ställs det högre krav på parkmarken då den ska fungera för fler människor och rymma fler funktioner. I detta sammanhang är det viktigt med en helhetsbild över grönstrukturen där befintliga värden säkerställs och nya skapas.

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-02
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltning

Teknik- och serviceenheten

tekniska@astorp.se

Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00

Felanmälan »

Journummer »