Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bullerskydd i Hyllinge mot E4:an


Under samhällsbyggnadskontoret ansvar pågår arbetet med att skapa ett bullerskydd mot trafiken på E4:an och samtidigt behålla en god parkmiljön mot Häger- och Ripgatan.

Bakgrund:


Trafiken på E4 har de senaste åren ökat alltmer. Den tunga trafiken tenderar att öka mest, vilket också påverkar bullerstörningarna.
E4 är en statlig väg och förvaltas av Vägverket i Kristianstad. Kommunen har försökt påverka Vägverket att utöka skyddet, dock utan resultat. Enligt de riktlinjer Vägverket arbetar efter så åtgärdar man bullerproblem med en ekvivalent ljudnivå på över 65 dBA i första hand. I Hyllinge ligger bullernivån precis på detta värde. Eftersom Vägverket har många vägar där gränsen 65 dBA överskrides så kan vi inte förvänta oss att dom kommer att åtgärda problemen i Hyllinge inom de närmaste åren.
Åstorps kommun har försökt att förbättra bullerskyddet med ett plank på befintlig vall. Denna åtgärd har tyvärr ej givit önskad effekt.
 

Arbetet:


Lermassor har lagts på vallen en längre tid för att ge en stomme för bullerskyddet mot E4:an. Vallen kläs sedan in med ett ca 50 cm tjockt lager av en blandning av natriumsulfat, rötat slam och matjord. Materialvalet är godkänt av miljökontoret.
Just nu kläs vallen in med matjordslagret för att ge möjligheten för en etablering av gräs på vallen. För att ge vallen ett parkintryck kommer även planteringsgropar att grävas för diverse planteringar.

Arbetet med vallen beräknas vara klart 17 juli. Då kvarstår endast återställningen av transportvägar som bör vara klart 24 juli. Sedan kommer vallen att besås med släntgräs.

Vallen bör under byggnationen ses som ett arbetsområde och inte beträdas av obehöriga, då stora risker finns med maskiner och transportfordon. När sedan gräs och planteringar etablerats kan vallen beträdas.

Med hopp om att bullersituationen har förbättrats.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-12
Sök på hela astorp.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »


Kontakt