Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Parker och grönytor

Oavsett var i Åstorps kommun du är har du aldrig långt till gröna ytor med plats för bus och lek, avkoppling eller promenader med hunden. Här har vi samlat information om några av kommunens gröna oaser.


Prästamarken i Kvidinge


Under vecka 44 och 45 kommer ett 50-tal ekar i Prästamarkens östra del att friställas. Detta innebär att mindre träd och sly runt dessa kommer att fällas. Målet är att ge ekarna en längre livslängd. Finansiär: Länsstyrelsen i Skåne. Tillsynsmyndighet: Skogsstyrelsen. Entreprenör: Helgessons TrädTjänst AB.

 

Prästamarken som ligger strax norr om Kvidinge, har under 1800-talet tidigare varit en betad hagmark bestående av glest stående ekar. Allt eftersom betet upphörde så växte betesmarken igen och en artrik lövskog har utvecklats på platsen och den har under många år lämnats orörd. Eken har en intressant historia i vårt odlingslandskap eftersom det från 1500-talet och en lång tid framåt var ett, av kungen, skyddat träd eftersom dess virke behövdes för byggandet av skepp till flottan. Ekarna i Prästamarken är 200-300 år gamla och mycket pampiga.
 
Skogen är sedan ett antal år klassad som nyckelbiotop. Detta innebär att skötsel och underhåll ska utföras på ett sätt för att bevara och utveckla skogens mångfald. Det är viktigt att ta hänsyn till artfloran, så inga stora förändringar sker.
 
I prästamarken kan man ta en promenad eller en joggingrunda på den upplysta slingan som går runt i området.

Kalva- och fårahagen

Kalvahagen sommar

Kalva-, och fårahagen är ett sammanhängande grönområde i östra Åstorp som har stora natur- och kulturvärden. Man kan hitta flera fridlysta växter här så som gullviva, orkidéer och skånsk hålnunneört. Man kan även finna spår av människors användande från långt bak i tiden i form av terrasseringar, stensträngar, en märgelgrav och rester från gamla hus och torp. Det äldsta spåret tros vara en stensträng som härrör från 100-talet och som hade som uppgift att stänga ute djuren från den odlade marken. Marken har alltså betats länge och så är fallet ännu idag. Under sommarhalvåret betar en grupp får markerna vilket är ett viktigt inslag för att bevara områdets historia till kommande generationer.

Tingvallaskogen

Skogen bakom nöjespalatset Tingvalla i Åstorp inbjuder till aktiviteter i en otroligt vacker miljö. Här finns en av de rikaste lövskogarna i Skåne och anledningen till detta är att isälvarna från inlandsisen lämnade efter sig ett mycket näringsrikt slam när de drog sig undan. I Tingvallaskogen har Skåneledens "Från ås till ås"-sträcka sin början men här finns även ett upplyst motionsspår som används mycket av kommuninvånarna. Ravinen som sträcker sig tvärs igenom området ger en mycket speciell och vacker karaktär.


Perslund

I Perslund i centrala Åstorp ligger ortens hembygdsgård och i de gröna omgivningarna samlas gamla och unga för att fira högtider som valborg eller bara för att koppla av med vänner eller familj. Även skolorna nyttjar området till en rad aktiviteter och i parken finns bland annat en lekplats, vilken nyligen är ombyggd, för att öka tillgängligheten för rörelsehindrade. Uppe på en kulle finns en lund bestående av ekar som har rötter från långt bak i tiden. Historien berättar att lunden fungerade som gravfält under järnåldern. Man har hittat 54 stenformationer efter gravar som är över 2000 år gamla. Lunden har även under perioder nyttjats för ollonbete till grisar. Växtligheten i Perslund präglas idag av många andra arter än ek och här finns flera exotiska träd som till exempel sumpcypress, äkta kastanj och ginkgo.

Pulkabacken i Parkbyn

Intill lekplatsen i Parkbyn finns en rejäl kulle som med Kung Bores hjälp förvandlas till en populär pulkabacke under vinterhalvåret.


Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »