Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Enskilda vägar

Alla vägar har en så kallad väghållare.

Väghållare är den som sköter och ansvarar för vägen.

Man skiljer på allmän väg och enskild väg.

• Allmän väg har staten (Trafikverket) eller en kommun som väghållare.

• Rör det sig om en enskild väg har den oftast en sammanslutning av

fastighetsägare som väghållare.


Fastighetsägarna kan vara sammanslutna i en vägförening som är bildad enligt äldre lagstiftning. Anläggningslagen från 1997 ändrade på benämningen så att Lantmäteriet genom förrättning bildar samfällighetsföreningar, vägsamfälligheter.


Förrättningen fördelar kostnadsandelar på de fastigheter som har nytta av en viss väg. Vägen är i juridisk mening en gemensamhetsanläggning.


I texten nedan kallar vi alla föreningar för vägförening, oavsett hur de har bildats.


Kostnader för väghållning

Principen gäller att väghållaren betalar kostnaderna för skötsel och underhåll av vägen. Sedan lång tid ger staten bidrag till en del vägföreningar beroende på en bedömd nytta för allmänheten att använda dessa enskilda vägar.


För att göra nyttobedömningar har Trafikverket utarbetat vissa regler som används i hela landet. Via Trafikverkets hemsida länk till annan webbplatseller i telefonkontakt är det lätt att få information om reglerna.


Nyttobedömningar resulterar i hur stor andel av väghållningskostnaden som staten ska bidra med. För att beräkna bidragsbeloppet utgår Trafikverket från ”normala” driftkostnad för olika vägtyper, som är byggda och trafik belastas på skilda sätt.

Även kommuner ger bidrag. En del avstår dock och mellan de kommuner som ger bidrag varierar nivån på bidragen stort. Ofta ger kommunerna en procentuell del av Trafikverkets bidrag.

Åstorps kommuns bidrag

Kommunens bidrag till föreningar som får Trafikverksbidrag är en procentuell del

av Trafikverkets bidragsbelopp.

Kommunens bidrag till föreningar som inte får Trafikverksbidrag är ett fast belopp per meter väg.


Blankett Enskilda vägar Bilaga1PDF (pdf, 541.5 kB)

Blankett Enskilda vägar Bilaga2PDF (pdf, 362.1 kB)


Föregående årsmötesprotokoll obligatorisk


Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltning

Teknik- och serviceenheten

tekniska@astorp.se

Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00

Felanmälan »

Journummer »