Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Anvisning för tillfällig övernattning

Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, t ex skolsalar och idrottshallar. Det byggnadstekniska brandskyddet i dessa lokaler är vanligtvis dimensionerat för den dagliga verksamheten och inte för övernattning. Lokaler som är avsedda för tillfällig övernattning har i regel högre brandskyddskrav.


Denna anvisning har upprättats för att, ur räddningstjänstens perspektiv, ge en enhetlig syn på säkerheten vid tillfällig övernattning samt är en vägledning för att uppnå acceptabel nivå på säkerheten. Den gäller lokaler för tillfällig övernattning i skolor, dag-/fritidshem, idrottshallar, klubbstugor och liknande platser.


Anvisningen tar inte hänsyn till om verksamheten är tillståndspliktigt, inte heller om andra myndigheter ställer ytterligare krav på lokalens utformning.

 

Avsnitten nedan utgör anvisningar för tillfällig övernattning. Bilagorna som utgör stöd till berörda parter vid en tillfällig övernattning finns i menyn till höger.


Ansvar

 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är det ägare och/eller nyttjanderättshavare som ansvarar för att brandskyddet är skäligt, d v s "tillräckligt bra". Detta innefattar både det tekniska och det organisatoriska brandskyddet. Detta kräver en helhetssyn där både ägare och nyttjanderättshavare har kunskap om sitt brandskydd och om hur olika brandskyddsåtgärder minskar risken för brand samt förbättrar personsäkerheten.


Fastighetsägaren/lokaluthyraren och nyttjanderättshavaren/arrangören har alltid det fulla ansvaret för säkerheten. Ansvarsfördelningen mellan dessa parter måste därför vara tydliggjord:

 • Fastighetsägare/lokaluthyraren ansvarar för att lokalerna uppfyller ställda krav gällande brand- och personsäkerheten enligt bilaga "Instruktioner till lokaluthyrare för tillfällig övernattning". Hur ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och lokaluthyrare ser ut ska tydliggöras skriftligen.
 • Den som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar för att regler och rutiner följs enligt bilaga "Instruktioner för förläggningschef vid tillfällig övernattning".
 • De övernattande ansvarar för att följa de anvisningar och regler som tillhandahålls av den som arrangerar övernattningen, se bilaga "Ordningsregler vid tillfällig övernattning".

 

Eventuell kontroll som utförs av räddningstjänsten är myndighetsutövning och ersätter inte på något sätt de åtgärder som fastighetsägaren/lokaluthyraren och nyttjanderättshavaren/arrangören ska vidta för att ta sitt ansvar för brand- och utrymningssäkerheten.

 

Organisation


För den tillfälliga övernattningen ska en förläggningschef utses. Förläggningschefen ansvarar för att regler och rutiner följs enligt bilaga ”Instruktioner för förläggningschef vid tillfällig övernattning”. Förläggningschefen ska alltid finnas på plats under den tid som sovande personer finns i byggnaderna.


Om barn och/eller funktionshindrade övernattar ska det finnas tillräckligt med vuxna närvarande så att en utrymning klaras av inom rimlig tid.


Byggnadstekniskt brandskydd


Detta avsnitt kompletterar och förtydligar vissa byggnadstekniska brandskyddskrav. Även de delar av byggnadens brandskydd som inte omtalas i detta dokument ska vara felfria. Dessutom ska eventuella anmärkningar från räddningstjänstens tillsyner vara åtgärdade.

 

Utrymning

 

För utrymningsvägar gäller följande:

 • Från lokalerna ska det alltid finnas minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar. Med begreppet "av varandra oberoende" menas att om den ena vägen blockeras av brand ska de andra inte kunna blockeras av samma brand.
 • Samtliga utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel, kort, kod eller något annat hjälpmedel.
 • Utrymningsvägar och dörrar i utrymningsvägar ska inte vara blockerade och vara utförda med en bredd om minst 0,90 m. I dörröppningen ska den fria bredden uppgå till minst 0,80 m. I utrymningsvägar som ska kunna betjäna fler än 150 personer ska den fria bredden uppgå till minst 1,2 m.
 • Den ena av utrymningsvägarna kan utgöras av ett fönster1 direkt till det fria om den invända bröstningshöjden inte överstiger 1,22 m och den utvändiga bröstningshöjden inte överstiger 2,0 m. Dessutom ska fönstret vara minst 0,50 m brett och 0,60 högt, dessutom ska summan av bredd och höjd uppgå till minst 1,5 m. I en lokal med fönsterutrymning kan maximalt 30 personer övernatta. Om lokalen har minst två fönster för utrymning kan maximalt 50 personer övernatta.
 • För våningsplan ovan markplanet ska utrymningsvägarna utgöras av trappor, stegar godtas ej.

 

Larm


Lokaler som används för övernattning ska ha ett automatiskt utrymningslarm utfört enligt rekommendationer för utrymningslarm (utgivet av SBF) med nedanstående specifikation:

 • Automatisk och manuell aktivering (manuell aktivering ska minst kunna utföras av förläggningschef och dess medhjälpare).
 • Utrymningslarm ska aktiveras samtidigt inom samtliga övernattningslokaler.

  1 Fönster är inte tillåtet som utrymningsväg i lokaler där förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.

  2 Även om bröstningshöjden inte överstiger 1,2 m får den inte vara högre än att alla övernattande själva kan ta sig upp på egen hand. Vid behov ska fönstret kompletteras med invändig fast monterad stege/trappa.

 • Larmsignal ska utgöras av akustisk signal alternativt talat utrymningsmeddelande.
 • Detektion ska utgöras av automatisk brandlarmsanläggning enligt SBF 110 i de övervakade utrymmena. Övervakade utrymmen ska minst omfatta:
  - Övernattningslokalerna
  - Utrymningsvägar från övernattningslokalerna
  - Lokaler inom samma brandcell som angränsar till antingen  övernattningssalarna eller utrymningsvägar från övernattningssalarna

 • Undantag kan göras för lokal i markplan, vid övernattning för maximalt 30 personer. I detta fall godtas brandvarnare som utrymningslarm om det finns utrymningsväg direkt till det fria (dörr eller fönster3) från övernattningslokalen. Observera att det maximalt tillåtna antalet (30 personer) är det totala antalet övernattande i hela byggnaden. Brandvarnare ska finnas i övernattningslokalen samt i angränsande utrymmen. Brandvarnare ska vara seriekopplade så att samtliga ger larm om en av dem löser ut. Se tidigare stycke angående hur ett utrymningsfönster ska vara utfört.

 

Belysning och vägledande markeringar/utrymningsskyltning

Utrymningsvägarna ska vara försedda med vägledande markeringar som är:

 • Försedda med symboler enligt AFS 2008:13.
 • Belysta/genomlysta och har nödströmsförsörjning som klarar av minst 60 minuters drift vid ett strömbortfall.
 • Placerade så att även en person utan
  god lokalkännedom lätt kan hitta ut.

Dörr eller fönster från övernattningslokalen direkt till det fria kan förses med efterlysande vägledande markering/utrymningsskylt.3 Fönster är inte tillåtet som utrymningsväg i lokaler där förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.

 

Brandredskap
Brandredskap ska placeras:

 • Så att avståndet till närmaste handbrandsläckare/inomhusbrandpost inte överstiger 25 m oavsett var man befinner sig i byggnaden.
 • Nära en utrymningsväg.
 • Lättillgängligt och exempelvis inte bakom en låst dörr.

Personantal/övernattningssalar 

 

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bl a på utrymningsvägarnas bredd och golvytans storlek, ett lämpligt riktvärde är ca 3-4 m2 fri golvyta per person.


I större salar, t ex idrottshallar med många övernattande, ska särskilda utrymningsgångar anordnas enligt följande figur.


Salar som innehåller brandfarliga vätskor/gaser eller fast anläggning för dessa, ska ej användas för övernattning (oavsett om anläggningen är i drift eller ej).

Beräknad yta för varje sängplats

Anmälan


Tillfällig övernattning ska anmälas till räddningstjänsten senast tre arbetsdagar innan själva övernattningen. Räddningstjänsten ska informeras om:

 •  Var och när övernattningen sker
 •  Hur många som övernattar
 •  Vem som är förläggningschef (ansvarig för övernattningen)

 
Ordningsregler/information


De övernattande (inklusive ledarna) ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller, se bilaga ”Ordningsregler vid tillfällig övernattning”. Informationen ska förmedlas till samtliga deltagare på ett språk som de förstår.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-15
Sök på hela astorp.se