Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Arrangemang

Policy gällande arrangemang med publik verksamhet i lokaler som normalt inte nyttjas som samlingslokaler, t.ex. disko på skolor mm.

Lokaler för färre än 150 personer

Personantal
För fastställande av max personantal som samtidigt får vistas i lokalen bör kontakt tas med Räddningstjänsten. Generell schablonuträkning är 1 person/kvm nettoarea, förutsatt att utrymningsvägars bredd enligt nedan.

Utrymningsvägar
För lokaler upp till 150 personer skall utrymningsvägarna vara minst 0,9 m breda. Två av varandra oberoende utrymningsvägar skall finnas.
Dörrarna i utrymningsväg skall vara öppningsbara i utrymningsriktningen samt vara lätt öppningsbara utan nyckell eller annat redskap.
Fönsterutrymning är inte lämplig för annan verksamhet än "typ kontor/bostäder" men kan i vissa fall godtas för mindre antal personer om personsäkerheten trots det är tillfredställande.
Utrymningsvägarna skall utmärkas med genomlyst varselmarkering enligt EU-norm, försedd med reservkraft. Efterlysande utrymningsmarkering kan i vissa fall anses tillräckligt om man anser att utrymningsförhållanden trots det är betryggande.
Gångavstånd till närmsta utrymningsväg får inte överstiga 30 m.

Ytskikt
Lokalerna skall ha ett ytskikt motsvarande klass II eller högre, fäst på obrännbart material för att kunna rekommenderas som samlingslokal.

Brand i biutrymme
Det är viktigt att tillse att en brand inte kan utvecklas i ett intilliggande utrymme till lokalen utan att någon blir uppmärksam på detta (likt branden på Makedonska föreningen i Göteborg).

Lös inredning
För att kunna få ett tillfredställande branskydd är det viktigt att tillse att lös brännbar inredning minimeras. Material för att göra lokalen ytterligare trivsam typ frigolitfigurer, draperier, halmbalar etc. är direkt olämplig.

Brandredskap
Lämpliga brandredskap skall finnas lätt tillgängliga och tydligt utmärkta.

Lokaler för fler än  150 personer

Personantal
För fastställande av max personantal som samtidigt får vistas i lokalen bör kontakt tas med Räddningstjänsten. Generell schablonuträkning är 1 person/kvm nettoarea, förutsatt att utrymningsvägars bredd enligt nedan.

Utrymningsvägar
Det skall finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar med fri bredd på 1,2 m för varje. Är lokalen tänkt att utnyttjas för fler än 600 personer måste det finnas tre sådana utrymningsvägar.
Dörrarna i utrymningsväg skall vara lätt öppningsbara i utrymningsriktningen utan nyckell eller annat redskap.
Förnsterutrymning är inte lämplig för annan verksamhet än "typ kontor/bostäder" men kan i vissa fall godtas för mindre antal personer om personsäkerheten trots det är tillfredställande.
Utrymningsvägarna skall utmärkas med genomlyst varselmarkering enligt EU-norm, försedd med reservkraft.
Gångavstånd till närmsta utrymningsväg får inte överstiga 30 m.

Ytskikt
Lokalerna skall ha ett ytskikt motsvarande klass II eller högre, fäst på obrännbart material för att kunna rekommenderas som samlingslokal.

Brand i biutrymme
Det är viktigt att tillse att en brand inte kan utvecklas i ett intilliggande utrymme till lokalen utan att någon blir uppmärksam på detta (likt branden på Makedonska föreningen i Göteborg).

Lös inredning
För att kunna få ett tillfredställande branskydd är det viktigt att tillse att lös brännbar inredning minimeras. Material för att göra lokalen ytterligare trivsam typ frigolitfigurer, draperier, halmbalar etc. är direkt olämplig.

Brandredskap
Lämpliga brandredskap skall finnas lätt tillgängliga och tydligt utmärkta.

Utrymningslarm
Utrymningslarm rekommenderas starkt för alla arrangemang för fler än 150 personer. OBS! Detta är ett krav enligt Boverkets byggregler BBR 94 och kan även krävas på befintliga anläggningar där detta anses vara en förutsättning för en möjlig utyrmning av lokalen.
Ur räddningstjänstsynpunkt är det viktigt att arrangören kan presentera en utrymningsorganistation med tillhörande larmplan.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-12
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
Fax 042-575 90
raddning@astorp.se