Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

I Statens räddningsverks allmänna råd (SRVFS 2004:3) om SBA-arbete beskrivs förutsättningarna för detta arbete.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Hur dokumenteras och bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet?

 1. Ansvar
 2. Organisation
 3. Utbildning
 4. Instruktioner och rutiner
 5. Dokumentationer
 6. Dirft och underhåll
 7. Kontroll - Uppföljning -Tillbudsrapportering
Pilcirkel

Förtydligande

1. Ansvar
Det är viktigt med skriftligt redovisade ansvarsförhållanden såväl juridiskt (den som är ytterst ansvarig för hela verksamheten) som för brandskyddsansvarig (samordnar brandskyddet).

2. Organisation
När ansvarsförhållandena tydliggjorts behöver en organisation utformas. Den brandskyddsansvarige kan inte själv svara för allt brandskyddsarbete. Storlek och omfattning på organisationen beror på riskbilden och storleken på verksamheten.

3. Utbildning
För att varje del i organissatinen ska kunna fugera behövs utbildning/information. För att få kontinuitet i detta bör en utbildningsplan framtas.

4. Instruktioner och rutiner
För vissa objekt krävs instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla frågor som t ex minimibemanning, utbildning av anställda, vikarier och timanställda. Det kan även gälla praktiska åtgärder som t ex rökförbud, rutiner för hetar arbeten, stängning av branddörrar etc.

5. Dokumentationer
En viktig del av branskyddsarbetet är dokumentation av det organisatoriska och det byggspecifika brandskyddet. Omfattningen på dokumentationen varierar med objektets riskbild och storlek samt brandtekniska installationer.

6. Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behöver det kontinuerligt underhållas för att säkerställa funktionen. Exempel på sådana installationer är:

 • Automatisk brandlarmanläggning
 • Automatisk vattenspirnkleranläggning
 • Utrymningslarm
 • Magnetuppställda branddörrar
 • Rökluckor
 • Brandredskap

7. Kontroll - uppföljning - tillbudsrapportering
Genom att införa ett kontrollsystem, bestående av kontrollplan och checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet.


Omfattning av dokumentation
Kravnivån på objektet styr hur omfattningen av SBA-arbetet ska dokumenteras med hänsyn till risknivån. Vilken kravninvå en verksamhet har beror på byggnaden, organisationen och verksamheten.


Risknivå hög
SBA-arbete och dokumentaton bör motsvaras enligt ovanstående 7-stegsmodell.


Risknivå mellan
SBA-arbetet bör bedrivas enligt 7-stegsmodellen men omfattningen kan minska jämfört med riskninvå hög. Den skriftliga dokumentationen behöver inte vara lika omfattande.


Risknivå låg
7-stegsmodellen behöver inte följas och dokumentationen kan motsvaras av betydligt enklare utförande.

Senaste publiceringsdatum: 2015-10-26
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen

Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP

042-640 00
raddning@astorp.se