Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Sotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning.

Möjlighet att sota själv!


Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.


Vid prövning av ett eventuellt medgivande och om sotning kan ske på ett betryggande sätt skall kommunen beakta:

  • Risksituation
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • Den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften
  • Vid behov i samråd med sotaren eller andra myndigheter.
  • Kontrolljournal för egensotning/rengöring skall föras

Prövningen av ansökan omfattar en bedömning av förutsättningarna för den enskilde att utföra sotning av anäggningen i sin helhet.
Skulle det vid branskyddkontroll eller tillsyn visa sig att så inte är fallet återkallar kommunen medgivandet.

Giltighetstiden för ett medgivande följer intervallen för brandskyddskontrollen med automatisk förlängning om inte skäl för ett återkallande finns. Den sökande bör sammantaget kunna visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd föreligger.

Gifbild på sotare

Beslut om eventuell dispens beslutas av den gemensamma Räddningsnämnden som är ansvarig för sotningsverksamheten i Åstorps och Klippans kommun. Beslutanderätten är delegerad till en av kommunen anställd tjänstemän. Beslut om avslag beslutas av ansvarig nämnd.

Innan beslut fattas inhämtas utlåtande från sotaren som har delegation att uftöra brandskyddskontroll, vad avser anläggningens komplexitet och bedömd risksituation.

Sotningsverksamheten i Åstorp och kommun bedrivs på entreprenad av skorstensfejarmästare Leif Johansson.
Verksamheten regleras av bestämmelsterna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om sotning.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Leif Johansson
Skorstensfejarmästare
042-576 60
Telefontid
måndag-torsdag 07.00-12.00,
fredag 07.00-09.00
Fax: 0435-501 43
leif@ljsot.se
Läs vidare

Åstorps sotningsdistriktlänk till annan webbplats

Klippans sotningsdistriktlänk till annan webbplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats

E-tjänstportalen
Ansökan egensotning

Dokument:
SotningsfristerPDF (pdf, 120.6 kB)