Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Krisberedskap

Säkerhet

I en kommun ska det vara tryggt och säkert att bo, arbeta och vistas. Kommunens syfte med säkerhetsarbetet är att:


  • skydda mot skador och störningar i kommunens verksamhet
  • skydda anställda, förtroendevalda, egendom, ekonomi och information
  • få kontroll över risk- och skadesituationen genom aktivt och medvetet arbete.


Verksamheten och servicen inom kommunen ska hålla hög kvalitet, vara kostnadseffektiv och säker. För att klara det måste alla verksamma inom kommunen medverka till att förebygga och minimera skador och förluster.


Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om skydd mot rikets säkerhet och omfattar områden såsom skydd av information, behörighet till information, märkning av handlingar, hantering och förvaring av handlingar, som omfattas av säkerhetsskydd, tillträdesbegränsningar och säkerhetsprövningar.


Krishantering

Kommunens ansvar vid kriser


I kommunen finns det en beredskap dygnet runt året om för att påbörja och samordna arbetet i samband med en kris/extraordinär händelse. Det finns en ledningsgrupp, som består av chefstjänstemän och informatörer, som har till uppgift att få en överblick över uppkommen krissituation. Ledningsgruppen kan biträdas av en krisstab som stödjer kommunledningens akutgrupp med att informera om aktuell händelse, ta fram beslutsunderlag samt verkställa givna beslut från ledningsgruppen.


Inom förvaltningarna har arbetsledare och chefer har medvetenhet om grundläggande krishantering, krisplaner ska finnas upprättade och kända. Personal ska veta vem att kontakta vid en kris/extraordinär händelse. Berörda chefer ansvarar för att krishantering kan sättas igång vid behov.


Vad är kris

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och demokratiska frihet.


För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.


Krisinformation

Vid en kris eller extraordinär händelse lägger kommunen ut information på hemsidans startsida.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Cecilia Selin

Kris- och säkerhetssamordnare
tel. 042-640 06

cecilia.selin@astorp.se