Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Geografiskt områdesansvar

Inom krishanteringssystemet finns olika typer av ansvar.

Verksamhetsansvar innebär att varje myndighet och organisation är ansvarig för sitt eget ansvarsområde. Det ansvaret gäller alltid och i alla situationer. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen har utöver detta ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vid en kris ska de se till att samordningen fungerar mellan inblandade aktörer på lokal, regional respektive central nivå. Däremot övertar de inte ansvaret från någon annan.

Lokala krishanteringsrådet
I Åstorps kommun finns ett lokalt krishanteringsråd. Krishanteringsrådet är kommunens kontakt med viktiga aktörer i kommunen, både i förebyggande syfte och vid akuta situationer. I krishanteringsrådet ingår representanter för näringsliv, ideella föreningar, trossamfund och myndigheter.

Krishanteringsrådet Skåne Nordväst
Åstorps kommun är också med i det lokal-regionala Krishanteringsrådet Skåne Nordväst. Förutom de tio kommunerna i Skåne Nordväst finns där också representation från Länsstyrelsen, Polisen, Region Skåne och ellevarentörer.

Senaste publiceringsdatum: 2015-10-25
Sök på hela astorp.se