Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Krisledningsnämnd vid extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga funktioner. En extraordinär händelse kräver brådskande insatser.

Enligt Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting ska kommunerna ha utsett krisledningsnämnder. Vid en extraordinär händelse i Åstorps kommun tar krisledningsnämnden över beslutsrätt från andra kommunala nämnder. På så sätt samordnar kommunen mer effektivt all verksamhet som är viktig i krishanteringen.

Kommunen ansvarar för att det i dess verksamheter finns beredskapsplaner som stöd för att kunna hantera en särskild händelse på bästa sätt.

Risk och sårbarhet
Kommunen är skyldig att genomföra en risk- och sårbarhetsbedömning av hela den kommunala verksamheten och alla andra verksamheter som kan påverka risk- och säkerhetssituationen inom kommunen. Detta arbete pågår kontinuerligt.

Samverkande myndigheter och organisationer
Kommunen kan samverka med polis, länsstyrelsen, annan kommun, frivilliga organisationer, transportbolag med flera, beroende på vad som krävs för den specifika händelsen.

Senaste publiceringsdatum: 2011-07-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Ronny Sandberg
Ordförande
042-640 20
ronny.sandberg@astorp.se