Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Beslutsvägar inom politiken

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevald eller anställd. Vem eller vilka som fattar beslut i Åstorps kommun beror på vad saken gäller.
Beslutsvägar inom politiken

Frågor

Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga till kommunalrådet eller ordföranden i en nämnd. Vid en fråga är det bara den svarande som får ordet. På detta sätt kan ledamöterna få upplysningar om hur förvaltningarna sköts och samtidigt stimulera den kommunalpolitiska debatten. De kan också härigenom utöva en viss kontroll över förvaltningen. Frågor får bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De skall lämnas in skriftligen till kommunsekreteraren i förväg.

Interpellationer

En interpellation är en fråga försedd med motivering. I den debatt som följer av interpellationssvaret, får samtliga ledamöter delta. På samma sätt som gäller för frågor får interpellationer bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Till skillnad från frågor skall interpellationer besvaras skriftligt. Det skriftliga svaret skall tillställas interpellanten och vara denne tillhanda före det sammanträde då interpellationen besvaras.

Beslutsärende

Efter frågor och interpellationer behandlar fullmäktige ärenden där beslut skall fattas. Dessa ärenden har först behandlats i styrelser och nämnder. När fullmäktige beslutat i ärendena verkställs besluten av kommunens förvaltningar.

Motion

Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Därefter kommer motionen tillbaka till fullmäktige. Enligt kommunallagen bör beslut om motion fattas inom ett år efter det att motionen väcktes.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att besluten verkställs och följs upp. Vilket ansvarsområde kommunstyrelsen har framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som skall ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnden beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde.

Delegering

Nämnderna kan uppdra (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden. Vem som har beslutanderätt i vad bestäms i nämndernas delegationsordningar. I vissa speciallagar, exempelvis socialtjänstlagen (2001:453) och kommunallagen (2017:725), finns specialregler om till vem delegation får ske i vissa frågor.

Överklagande

Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att förvaltningsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning. Ett sådant överklagande ska lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information (protokoll) satts upp på kommunens digitala anslagstavla.

Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne kan i vissa fall överklaga beslutet. Då prövar rätten inte bara om beslutet är lagligt utan också själva sakfrågan. Ett sådant överklagande ska lämnas till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som klagar fått del av det.

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se