Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lagar och föreskrifter

Här kan du läsa om några av de lagar och som kommunen måste följa i sin verksamhet.

 

Den kommunala verksamheten är en del av den offentliga verksamhet som delas mellan stat, kommun och landsting. Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag. Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som plan- och bygglagen och miljöbalken.

Kommunallagen i korthet

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet och organisation. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en av de viktigaste principerna i det svenska samhället och hur det styrs. Kommunalt självstyre innebär att kommunerna har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser.

Förvaltningslagen i korthet

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna (t.ex. nämnderna) ska handlägga ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den andra lagen/förordningen.
Förvaltningslagen anger också rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda, samt innehåller regler om överklagande. Lagen anger också den skyldighet som myndigheten (t.ex. Åstorps kommuns socialnämnd) har att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Offentlighetsprincipen i korthet

Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar, utan att uppge vem de är eller varför de vill titta på handlingen. Allmänheten har rätt att ta del av alla allmänna handlingar genast eller snarast möjligt under förutsättning att dessa inte är sekretessbelagda. Detta gäller även handlingar som upprättas och förvaras på myndigheten. Arbetsmaterial och anteckningar som inte har renskrivits räknas inte som upprättade och är därför inte allmänna.
Om du skriver ett brev till myndigheten är det en allmän handling och vem som helst har rätt att få läsa brevet. Myndigheten måste hålla de allmänna handlingarna ordnade så att de lätt kan hittas. Detta görs genom att handlingen registreras i ett diarium. I diariet antecknas vem som har skrivit handlingen och vilket datum den ankom. Handlingen ges också en kort rubrik som beskriver ärendet samt ett nummer som gör det möjligt att identifiera den. 
Principen om handlingars offentlighet finns med i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen:
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar" (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen)

Offentlighets- och sekretesslagen i korthet

Vissa handlingar får allmänheten inte tillgång till utan att en sekretessprövning görs. I vissa fall kan sekretessprövningen visa att det finns skäl att vägra att lämna ut en handling. Som exempel kan nämnas att handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter eller att handlingen ännu inte har blivit allmän. Se offentlighet och sekretesslagen och dataskyddsförordningen samt kompletterande bestämmelser till denna, för vidare information.
OSL innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande av allmänna handlingar och särskilda bestämmelser om automatisk databehandling. Lagen anger att allmänna handlingar med hemliga uppgifter måste registreras/diarieföras och att övriga allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de är sökbara.

Dataskyddsförordningen i korthet

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsfördordning. Eftersom att en EU förordning blir direkt tillämplig i samtliga EU-länder krävs ingen implementering i svensk lag. Vissa saker får dock EU-länderna själva besluta om. För Sveriges del finns dessa bestämmelser i (Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Förordningen har till syfte att skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett: det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.
Med personuppgift avses "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter.

Plan- och bygglagen i korthet

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelsernas syfte är underlätta en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Hänsyn ska även tas till den enskilda människans frihet.

Miljöbalken i korthet

Miljöbalken styr regler för verksamheter som medför eller kan medföra störningar på hälsa och miljö. Lagens tillämpningsområde är mycket vidsträckt och omfattar både små och stora verksamheter, oavsett om dessa medför mycket stora miljörisker eller är av mindre farlig karaktär. Miljöbalken berör även privatpersoners verksamhet.

Livsmedelslagstiftningen i korthet

Lagstiftningen är till för att konsumenterna skall få tillgång till livsmedel av god kvalitet. Människan skall skyddas mot hälsorisker (matförgiftningar, allergier med mera) och oredligheter (innehållsdeklarationen skall stämma med verkligheten). I dag är nästan all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. De flesta reglerna om mat finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter.

Socialtjänstlagen i korthet

Socialtjänstlagen är den vanligaste förekommande lagstiftningen inom socialtjänstens område. Den styr rätten till olika insatser, exempelvis rätten till försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd), familjehemsplaceringar, rätten till plats på äldreboende och vilken hjälp missbrukare är berättigade. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att den inte detaljerat säger vad som ska göras utan sätter istället upp vilka mål som ska uppnås. SoL bygger på frivillighet hos den som söker hjälpen. Om socialtjänsten anser att någon är i behov av hjälp, men när denne inte själv samtycker till detta, får man istället använda sig av tvångslagstiftning, exempelvis LVU eller LVM.

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-15
Sök på hela astorp.se