Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger en unik insyn i all offentlig verksamhet och kallas i dagligt tal offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige. Här beskrivs vilka rättigheter du har som invånare i Åstorps kommun.
Paragraf

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga (tillgänglig för alla) handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766, då den första gången skrevs in i grundlagen, och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten.

Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga integritet, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer på respektive förvaltning som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

När kan jag få ta del av handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "genast eller så snart det är möjligt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omgående om du personligen besöker kommunen. Det finns ingen fast tidsgräns i lagen och i fall när material måste granskas innan det lämnas ut, t ex för att bedöma om delar av innehållet är sekretessbelagt, får man acceptera en viss väntetid.

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Men du kan läsa handlingarna på stället eller be att få kopior. Kommunfullmäktige bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Kan jag söka i kommunens diarium?

Ja, du är välkommen att besöka medborgarkontoret. Där får du låna en dator och får tillgång till att söka i vårt diarium.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt beslut från den kommunala myndigheten om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten i Göteborg. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO).

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se