Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Politisk ordbok

Vissa begrepp inom kommunalpolitiken och som ofta förekommer i de kommunala protokollen kan vara svåra att förstå. I Åstorps politiska ordbok kan du hitta några av de vanligaste orden som förekommer inom politiken.


  

Åstorps politiska ordbok

ajournera uppehåll i ett sammanträde

arvode ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

bifalla godkänna

beredning sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende

beredningstvång Det finns ett beredningstvång för ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige. Varje ärende ska först beredas av den nämnd/styrelse där det hör hemma. Men efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen, som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständiga

bordlägga beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

delegera överlåta arbete och beslut till någon annan

enkel fråga fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar

ersättare ersättare för ordinarie ledamot; suppleant

facknämnd nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

föredragande den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

föredragningslista förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

förtroendevald person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

förvaltning finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän

handläggare tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

hemställa föreslå

interpellation fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar

justering slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

kommunalskatt betalas av varje fysisk person i den kommun där han/ hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt

ledamot medlem

lekman person som inte är fackman

mandat uppdrag att vara representant; ex.vis inneha en plats i kommunfullmäktige

motion skriftligt förslag från en eller flera ledamöter

nämnd består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

presidium består en ordförande och en eller flera vice ordförande

primärkommun Sverige är indelat i primärkommuner (för närvarande 286 st). Man skiljer på borgerliga primärkommuner (kommuner) och kyrkliga primärkommuner (församlingar)

proposition är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna).

protokoll skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde

remiss ärende skickas för att t ex nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter

reservation den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande

röstlängd förteckning över röstberättigade personer

rösträtt röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval

skrivelse redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut

styrelse ledning(sgrupp). Exempelvis kommunstyrelsen.

suppleant ersättare

tjänsteutlåtande bakgrund och förslag till beslut

valkrets ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna. I Åstorps kommun finns 10 valkretsar.

votering omröstning

återremiss beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare