Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Revision

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges instrument för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisionen ska årligen granska all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna ska även genom lekmannarevisionen granska de kommunala företagen och utlagda verksamheter till externa delägda bolag och organisationer. I revisorernas uppdrag ingår att årligen pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder samt att uttala sig om ansvarsprövningen i revisionsberättelsen.  

Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Granskningen utgår från om verksamheterna bedrivs enligt fullmäktiges beslut, mål och riktlinjer samt följer gällande lagar och andra föreskrifter, d v s att verksamheten bedrivs effektivt och med önskad kvalitet samt att insatta resurser i verksamheterna står i rimlig proportion till uppnått resultat.


Granskningen av räkenskaperna syftar till att bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av verksamheternas resultat och ställning samt om årsredovisning och delårsrapport upprättas i enlighet med lag och god redovisningssed. Att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig, syftar till att säkerställa att nämnder och styrelser har ett tillfredsställande system för styrning, uppföljning, kontroll och säkerhet.


För sin verksamhet biträds den politiskt valda revisionen av sakkunniga, för närvarande KPMG i Malmö och Helsingborg.

FörtroendevaldaParti 
Octavian Grindean(SD)Ordf.

Mats Lindskog

(L)1v.ordf
Anders Wilhelmsson(S)2v.ordf

Kristoffer Glinka

(S)
Birger Sandell(M) 

 

 KPMG   

Göran Acketoft

  


Senaste publiceringsdatum: 2019-12-27
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Octavian Grindean
Ordförande