Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Planer och styrdokument

I Åstorps kommun finns en rad dokument som är politiskt antagna och som ska fungera som styrdokument för den kommunala verksamheten.

 

Styrdokumenten är av olika karaktär och omfattning och skall vara både styrande och vägledande.

 

Vilka fattar beslut?

 

Nämnd och styrelse

Det är alltid en kommunal nämnd eller styrelse som fattar beslut om styrdokumenten. Om dokumenten tidsbestäms ska även beslut fattas om när dessa ska omprövas och om de ska fortsätta att gälla, revideras eller avslutas.

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst styrande organ, fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Sådana beslut avser t.ex. mål och riktlinjer, budget, skatt och årsredovisning. Kommunfullmäktige beslutar  vidare om nämndernas organisation och verksamhetsformer.

 

Inom olika områden beslutar även kommunfullmäktige om en rad olika policys och övergripande styrdokument. Dessa är vägledande för vad kommunen vill uppnå med sina verksamheter. En del av styrdokumenten är lagstadgade vilket innebär att kommunen är tvingad att utforma och efterleva dokumentets innehåll.

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13
merih.ozbalci@astorp.se