Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Arbetet med att öka tillgängligheten, mångfalden och jämställdheten är viktiga frågor som genomsyrar alla verksamheter i Åstorps kommun. Som grund för arbetet finns bland annat en integrationspolicy och personalpolicy. Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan pågår.

Integrationspolicy
Syftet med integrationspolicyn är att främja ett öppet och integrerat Åstorp. Ett Åstorp där mångfalden ses som en tillgång och där alla har lika möjligheter att vara delaktiga i samhällslivet, att verka för social, ekonomisk och kulturell integration. Integration berör alla och alla behövs för att målet, ett integrerat Åstorp, ska uppnås. Åstorps kommuns integrationspolicy utgår ifrån fyra målsättningar:

1 Alla ska  känna att de har en uppgift, kan vara delaktiga i samhällslivet och ha möjlighet till inflytande.

2. Alla ska respekteras för sitt ursprung och sin kulturella och etniska identitet.

3. Alla barn och ungdomar ska få växa upp under goda sociala villkor och ges lika möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

4. Alla ska ha rätt att bo i ett tryggt och attraktivt bostadsområde.

Personalpolicy
Åstorps kommun eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Det mångkulturella är av stort värde för Åstorps utveckling och Åstorps kommun ska som arbetsgivare vara ett föredöme. Medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar kommunen. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kundtjänst
042-640 00

kommun@astorp.se

Läs vidare

IntegrationspolicyPDF (pdf, 396.6 kB)

PersonalpolicyPDF (pdf, 178.5 kB)
Mångfaldsplan 2015-2015PDF (pdf, 1.4 MB)