Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Uthyrningsregler

 

 

Uthyrningsprinciper

Allmänna villkor (Minimiålder för att få hyra lokal är 18 år).

 1. Åstorps kommun hyr inte ut till någon förening, enskild etc, om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet.
 1. Åstorps kommun kan komma att kräva uppvisande av legitimation samt uppgift om telefon och adress av hyresgästen, beskrivning av vad lokalen skall användas till samt eventuella referenser, m m för att säkerställa sig om identitet och avsikt avseende lokalbokningen.
 1. Lokaler/anläggningar får endast användas angiven tid och för angivet ändamål.
 1. Lokaler och anläggningar uthyres i befintligt skick.

Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och ta ansvar för att lokal och/eller anläggning lämpar sig för den verksamhet som förhyrningen avser.

 1. Avtal tecknas vari sökanden anger namn, adress och organisationsnummer eller personnummer.
 1. Avtal undertecknas av sökanden som därmed godkänner de regler som gäller för uthyrningen.
 1. Avtalet eller upplåtelsen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande överlåtas.
 1. Ej återlämnad nyckel/kort inom avtalad tid eller förkommen nyckel/kort, debiteras enl fastställd taxa.
 1. Det åligger kunden att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd.
 1. Hyresgäst är skyldig att omgående anmäla skador till Bildningsförvaltningens fritidsenhet.
 1. Varje hyresgäst ansvarar för att ordningen upprätthålls i lokalen eller anläggningen samt ansvarar för att obehöriga ej vistas i lokalen eller anläggningen. Ev vakthållning vid arrangemang svarar hyresgästen för.
 1. Dörrar, fönster, lyse, m m skall släckas, stängas samt låsas efter avslutad verksamhet. Vidare skall använt material återställas på anvisad plats.
 1. Om hyresgästen orsakar falskt larm, kommer hyresgästen att debiteras utryckningskostnaden.
 1. Kommunen ansvarar ej för förkomna tillhörigheter eller värdesaker.
 1. Generellt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller. Djur får inte vistas i någon lokal.
 1. All uppkommen skadegörelse som sker i förhyrd lokal eller tillhörande angränsningsytor – under tilldelad tid – är den förhyrande organisationen, föreningen eller enskilde personen ersättningsskyldig för. Detta gäller för skada på både fasta såväl som lösa inventarier.
 1. Kommunen förbehåller sig rätten att disponera respektive lokal för annat ändamål på tilldelade tider, varvid hyresgästen underrättas snarast.
 1. Hyreskostnaden för bokad lokal, skall på anmodan betalas i förskott. Hyresvärden har dessutom rätt att uttaga depositionsavgift för uthyrningstillfället.
 1. Beviljad tid för lokalupplåtelsen skall respekteras. All överskriden tid debiteras.
 1. Parkeringsföreskrifter skall efterlevas.
 1. Kommunens fritidslokaler/anläggningar hyrs inte ut till privata fester.
 1. Hyresgästen skall hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar samt skall ha vetskap om maximalt antal personer som får vistas i den hyrda lokalen.

Särskilda villkor för samtliga idrottslokaler/anläggningar.

 1. Ansvarig ledare skall alltid finnas. Upprepade förseelser mot detta medför att tilldelat abonnemang kan sägas upp. Den ansvarige ledaren skall vara myndig. Abonnemang kan också sägas upp om fastställda ordningsregler ej efterföljs. Ytterdörrar skall hållas stängda under hela hyrestiden.
 1. Hallar och övriga träningslokaler samt golv i duschrum får ej beträdas med ytterskor. Gymnastikskor med sulor som efterlämnar märken på golvet är inte tillåtna.
 1. Hyresvärden äger rätt att avboka hyrestid för särskilda arrangemang, matcher etc.
 1. Efter ordinarie arbetstid debiteras extra för eventuella personalkostnader. Vidare kan särskild avgift komma att uttagas för hyresgäst som inte följer ordningsregler och upplåtelseprinciper.
 1. Avbeställning av bokad lokal/anläggning skall ske senast två (2) veckor före angivet uthyrningsdatum. Bokade tider som ej avbeställts inom föreskriven tid debiteras enligt kat.2.
 1. Vid tävlingar och arrangemang svarar hyresgästen för städning av lokalen enligt givna anvisningar.
 1. Bokad lokal får ej beträdas före hyrestid. Hänsyn skall visas mot andra hyresgäster.
 1. Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter förhyrd tid.
 1. Hyresgästen ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och redskap i idrottslokal.
 1. Hyresgäst får inte utan särskilt tillstånd placera egna inventarier eller redskap i idrottslokal eller anläggning.

Det åligger hyresgästen att i förekommande fall informera berörda

ledare, funktionärer samt utövare om gällande bestämmelser.

 

Läs mer:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Uthyrningsregler och fördelningsprinciper.pdf 189.6 kB 2017-07-05 11.43
Senaste publiceringsdatum: 2018-09-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bengt Nordén

Områdeschef Fritid

0734175294

bengt.norden@astorp.se

Läs vidare